top of page

PROGETTI - ПРОЕКТИ

Sin dalla sua nascita la B2B CONSULTING sviluppa progetti commerciali di alto profilo, aiutando le aziende ad internazionalizzare la propria attività e sviluppando competitività in canali commerciali italiani ed esteri. Gli oltre 30 anni di esperienza sul campo, nei diversi canali, fanno della B2B CONSULTING il partner ideale per nuove opportunità di Business.


От самото си създаване B2B CONSULTING разработва широко известни търговски проекти, помагайки на компаниите да интернационализират своя бизнес и развивайки конкурентоспособността в италианските и чуждестранните търговски канали. Над 30 години опит в областта, в различните канали, правят B2B CONSULTING идеалният партньор за нови бизнес възможности.
bulgaria_1.png
PROGETTO "Food Makers Italy"
Photo_1624821957462.jpg

Food Makers Italy nasce con lo scopo di far conoscere le peculiarità delle migliori produzioni alimentari italiane. L'entusiasmo di chi si considera un "costruttore di cibo" (non produttore) caratterizza la scelta di comporre pezzo dopo pezzo, con un'accurata selezione, quella che oggi è la nostra offerta. Sebbene oggi il mercato conti numerose aziende distributrici di prodotti "Made in Italy", a ben poche si può riconoscere una vera competenza e conoscenza dei prodotti stessi. La nostra mission  è  di offrire 

innanzitutto un'adeguata informazione del prodotto, per arrivare ad un acquisto consapevole. Pochi prodotti, accuratamente selezionati, sinonimo di tradizione, caratterizzano la nostra offerta. Fin dal suo primo giorno nel settore, Food Makers Italy offre ai suoi clienti un'ottima selezione di prodotti ed un prezzo estremamente interessante per la qualità offerta. Il nostro negozio online vuol essere sinonimo di qualità ed informazione.

Food Makers Italy, non è rivolto solo ai consumatori, ma anche a tutti i player esteri che desiderano ampliare la gamma assortimentale, con prodotti frutto di filiere certificate, sinonimo di tradizione e qualità "Made in Italy". 

bulgaria_1.png

Food Makers Italy е насочена не само към потребителите, но и към всички чуждестранни играчи, които желаят да разширят асортиментната гама, с продукти, получени от сертифицирани вериги за доставки, синоним на традиция и качество "Made in Italy“.

Food Makers Italy е роден с цел да разкрие особеностите на най-добрите италиански хранителни производства. Ентусиазмът на онези, които се смятат за „производител на храни“ (непроизводител), характеризира избора да композираме парче по парче, с внимателен подбор, какво днес предлагаме. Въпреки че днес на пазара има много компании, разпространяващи продукти „Произведено в Италия“, много малко могат да бъдат признати като притежаващи истинска компетентност и познания за самите продукти. Нашата мисия е първо да предложим адекватна информация за продукта, за да стигнем до информирана покупка. Малко внимателно подбрани продукти, синоним на традиция, характеризират нашето предложение. Още от първия си ден в сектора, Food Makers Italy предлага на своите клиенти отличен избор от продукти и изключително атрактивна цена за предлаганото качество. Нашият онлайн магазин иска да бъде синоним на качество и информация.

20200418_124559.jpg
PROGETTO "Prodotti da forno"
Logo dell'azienda di un cliente

Dalla brillante intuizione di Domenico Tarantini, TESORI d’Apulia nasce con l’idea di affiancare la Grande Distribuzione Organizzata nello scenario distributivo Italiano ed Estero. In brevissimo tempo l’azienda acquisisce numerosi contratti per la realizzazione di Taralli tipici Pugliesi a marchio di importanti insegne distributive, lasciando dopo pochi anni, il vecchio stabilimento per uno più consono ai volumi prodotti.

Oggi la B2B CONSULTING, affianca l'azienda offrendo servizi di Direzione Generale e Commerciale, ottimizzando gli aspetti contrattuali e le relazioni con la clientela esistente.

bulgaria_1.png

От брилянтната интуиция на Доменико Тарантини, TESORI d’Apulia се ражда с идеята да подкрепи мащабната търговия на дребно в италианския и чуждестранен сценарий на дистрибуция. За много кратко време компанията придоби многобройни договори за производство на типичен Apulian Taralli под марката на важни дистрибуторски марки, оставяйки след няколко години старата фабрика за още една, подходяща за произведените обеми.
Днес B2B CONSULTING подкрепя компанията, като предлага услуги за общо и търговско управление, оптимизиране на договорни аспекти и отношения със съществуващите клиенти.

PROGETTO "VR & PARTNERS"
lavoratobianco1_edited.jpg

La B2B CONSULTING completa la sua crescita professionale, associandosi allo Studio VR & Partners. La VR & Partner è una azienda leader nel settore della consulenza aziendale per  i  rapporti   commerciali

tra l'italia e la Bulgaria. In pochissimo tempo dalla sua nascita si è qualificata come un punto di riferimento per quelle realtà finanziarie e produttive italiane che vogliono sfruttare le nuove opportunità di business provenienti dalla vicina Bulgaria. Si avvale di un team internazionale unico nel suo genere, in grado di unire competenze di eccellenza in campo legale, economico e tecnico al servizio dei propri clienti

bulgaria_1.png

B2B CONSULTING завършва професионалното си израстване чрез асоцииране със Studio VR & Partners. VR & Partner е водеща компания в сектора на бизнес консултирането за търговски отношения между Италия и България. За много кратко време от раждането си тя се квалифицира като отправна точка за онези италиански финансови и производствени компании, които искат да използват новите бизнес възможности, идващи от съседна България. Той използва уникален международен екип, способен да съчетае експертни познания и постижения в правната, икономическата и техническата област в услуга на своите клиенти

PROGETTO "SA Innova Consulting"
20230919_110451_0002.png

Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership strategica con SA Innova Consulting, un passo significativo nel nostro impegno a fornire ai nostri clienti soluzioni aziendali innovative e complete. Questa collaborazione ci consente di espandere ulteriormente il nostro portfolio di servizi e offrire una gamma completa di servizi di costituzione societaria in Bulgaria.

La nostra partnership con SA Innova Consulting offre una serie di vantaggi ai nostri clienti:

- Esperti Qualificati: Collaborate con un team di esperti qualificati nel Temporary Management e nella costituzione di società in Bulgaria.

- Risparmio di Tempo e Risorse: Riduciamo il carico di lavoro amministrativo e gestionale, consentendovi di concentrarvi sul vostro core business.

- Espansione Aziendale Sicura: Riduciamo i rischi associati all'espansione internazionale, garantendo che il vostro processo di costituzione societaria sia conforme alle leggi locali.

- Massimizzazione dei Vantaggi Fiscali: Sfruttate le opportunità fiscali offerte dalla Bulgaria per massimizzare il vostro risultato economico aziendale.

Guardiamo avanti con entusiasmo a una partnership di successo con SA Innova Consulting e alla possibilità di assistervi nell'ottenere il massimo dalle vostre operazioni internazionali. Continueremo a lavorare instancabilmente per fornire soluzioni aziendali su misura per le vostre esigenze in evoluzione.

bulgaria_1.png

"Ние сме въодушевени да обявим нашето стратегическо партньорство с SA Innova Consulting, съществената стъпка в нашето усилие да предоставяме на нашите клиенти иновативни и пълни решения за бизнеса. Тази сътрудничка ни позволява да разширим портфолиото си от услуги и да предлагаме пълна гама от услуги за учредяване на компании в България.

Нашето партньорство с SA Innova Consulting предоставя редица предимства на нашите клиенти:

Квалифицирани експерти: Сътрудничество с квалифициран екип от експерти в управлението на временните проекти и учредяването на компании в България.

Икономия на време и ресурси: Намаляваме административната и управленска тежест, позволявайки ви да се съсредоточите върху сърдечния ви бизнес.

Безопасно разширение на бизнеса: Намаляваме рисковете, свързани с международното разширение, като гарантираме, че процесът на учредяване на компанията ви е в съответствие с местните закони.

Максимизиране на данъчните облаги: Използвайте данъчните предимства, предлагани от България, за максимално оптимизиране на икономическите резултати на вашата компания.

Ще продължим да работим неуморно, за да предоставим индивидуални бизнес решения, които отговарят на развиващите се ваши нужди."

bottom of page